معرفی

در صنایع تزیینی چوب، هنر کنده کاری نقوش بر روی چوب را منبت کاری (Wood Carving) می گویند و منبت کار (Wood Carver) نیز کسی است که عمل کنده کاری روی چوب را انجام می دهد؛ هر چند نقاشان و معماران نیز نقشی را که اندکی از زمینه خود بلندتر باشد منبت می گویند. به طور معمول، منبت کار در طبیعت تصرف می کند و تخیل خود را بر چوب اعمال می کند، زیرا با وجودی که در طراحی گل و شاخه و برگ های منبت کاری، از طبیعت الهام گرفته می شود اما مانند آنها در طبیعت موجود نیست.